Lenfos 50EC thuốc trừ mối công trình xưởng - kho bãi 2017